Ngày 26-4

Thảo luận đề án nâng thị xã La Gi lên đô thị loại III

Thảo luận đề án nâng thị xã La Gi lên đô thị loại III

04/05/2017

Tại phiên họp, giám đốc Sở Xây dựng thông tin đề án đánh giá thực trạng phát triển đô thị trong năm 2016 theo năm tiêu chí gồm: Tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị

Phản hồi của bạn