vừa chủ trì phiên họp thảo luận thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III.

Thảo luận đề án nâng thị xã La Gi lên đô thị loại III

Thảo luận đề án nâng thị xã La Gi lên đô thị loại III

04/05/2017

Tại phiên họp, giám đốc Sở Xây dựng thông tin đề án đánh giá thực trạng phát triển đô thị trong năm 2016 theo năm tiêu chí gồm: Tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị

Phản hồi của bạn